Zoeken

Gedurende alle acht jaren dat uw kind bij ons op school is brengen we de vorderingen en ontwikkelingen op allerlei gebied nauwkeurig in beeld. Bij de kleuters houden we de cognitieve en motorische ontwikkeling bij door middel van observatielijsten van ‘Kijk’. De vorderingen worden met behulp van de computer via een leerlingvolg-systeem in de leerlingendossiers bijgehouden. We hebben er voor gekozen selectief gebruik te maken van de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem, naast de toetsen die bij de methoden horen die we op school gebruiken.
Iedere leerkracht is in het bezit van een toetskalender. Bij alle kleuters wordt de CITO-toets Rekenen en Taal voor kleuters afgenomen. Daarnaast wordt ook het Toetspakket Beginnende Geletterdheid van C.Aarnoutse afgenomen. In groep 3 t/m 8 worden de vorderingen op het gebied van technisch lezen getest, hiervoor gebruiken we de AVI-niveau-toets en de Drie-Minuten-Toets (DMT). Wij toetsen met behulp van het CITO de vorderingen van de kinderen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen en wiskunde. Zo houden we door de jaren heen de vinger aan de pols als het gaat om de vorderingen van de kinderen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart met de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL).

Een extra steuntje/meer verdieping

De kinderen, die dat nodig hebben, geven wij op onze school een extra steuntje in de rug. Dit kan door de eigen leerkracht, een remedial teacher, de onderwijsassistent of een ambulant begeleider worden verzorgd.

De wijze van begeleiding en alle relevante ontwikkelingen van het kind worden in het leerlingendossier bijgehouden. Op school hebben wij een Interne Begeleider, die begeleidt en bewaakt de voortgang van deze extra leerlingenzorg. Overigens kunnen de verschillende externe contacten ons helpen bij de speciale zorg. Zo is er het samenwerkingsverband tussen het onderwijszorgcentrum van de Koningin Julianaschool en de basisscholen in Culemborg en omgeving waarbinnen ondersteuning,middels Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB) SOVA- en Faalangst reductietraining gevraagd kan worden. Er zijn tevens geregeld studiemiddagen binnen het samenwerkingsverband. Verder zijn er contacten tussen de Interne Begeleider, het team, de leerkracht en de schoolbegeleider van Marant, de schoolarts en/of -verpleegkundige, de logopediste, school maatschappelijk werkster, ZAT-12 en de deskundigen van scholen voor speciaal onderwijs uit de omgeving.

Bij een meer of hoogbegaafd kind biedt de school onderwijs op maat door:
– Didactische differentiatie; “Compacten”, samen voegen. Dit compacten vindt plaats bij rekenen volgens de richtlijnen van de SLO ( Stichting Leerplan Ontwikkeling). In plaats van reguliere leerstof krijgen de kinderen verrijkingsstof en verdiepingsmateriaal aangeboden. Dit materiaal sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

– Tempodifferentiatie; alleen stof oefenen die niet wordt beheerst en dan verrijken of verdiepen.

– Verrijken en/of verdiepen; De noodzakelijke uitdaging, verrijking en verdieping wordt gezocht in extra stof en opdrachten, zoals het maken van een werkstuk, leren van een taal en het werken met de “Pittige Torens”.

– Versnellen: Het fenomeen ‘klas overslaan’ kan bij ons alleen in uitzonderlijke gevallen en na een zeer zorgvuldige afweging plaatsvinden. Van wezenlijk belang is hierbij de sociaal emotionele ontwikkeling van het

kind. 

Buiten alle methodes om is in de orthotheek volop materiaal aanwezig 
dat kan worden ingezet binnen het zorggebied meer- en hoogbegaafdheid. Zo gebruiken we o.a.

– ‘Klein maar fijn’ biedt thematische verrijkingsactiviteiten voor het jonge kind (3-6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong langs 4 hoofdlijnen: Letterstad(taal-lezen), Cijferrijk (rekenen-wiskunde), Doeland (kijken, doen en bewegen) en Lijsterbos.

– Kien

– Pakket voor groep 3 t/m 8

Taal/Lezen: Taalmeesters en Leesmeesters Rekenen/Wiskunde: Rekenmeesters en Topklassers Informatieverwerking: Denkwerk

– Pakket voor groep 7 en 8

Vreemde talen: Topklassers (Spaans)

Cultuur/Wetenschap: Topklassers (sterrenkunde)

– De Pittige Plus Torens: Deze vrolijke torens zijn terug te vinden in de hal bij de bovenbouwgroepen en bieden structurele verrijkingslessen en peperprojecten die aansluiten bij de behoeften van meer- en hoogbegaafde

leerlingen.