Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

Vakantierooster 2017-2018

Pasen: 30 maart en 2 april 2018
Meivakantie: 21 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 14 juli t/m 26 augustus 2018

Vakantierooster 2018-2019


Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019


Om teleurstellingen te voorkomen adviseer ik u goed op onze vakantiedata te letten! 

Verlofdagen
Naast deze vakanties zijn er geen extra verlofdagen. Alleen de directeur kan in hoogst uitzonderlijke gevallen in afwijking op de hierboven genoemde vakanties verlof geven. Een aanvraag hiervoor dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren door middel van een op school of via de website (klik hier)  verkrijgbaar formulier.

Regels voor extra vakantieverlof

Op grond van de bepalingen in de Leerplichtwet 1994 dient een op school ingeschreven leerling het onderwijs geregeld te volgen. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet dient één maand van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. De directeur van de school neemt de beslissing over het toekennen van dit vakantieverlof. Dit vakantieverlof buiten de normale vakanties om wordt uitsluitend verleend als:
 –  wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
–  een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële  schoolvakanties mogelijk is.

          

Vervolgens mag het verlof:

 

        –  niet vaker dan één maal per schooljaar worden aangevraagd;

        –  niet langer duren dan 10 schooldagen,

        –  niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Ouders kunnen de directeur van de school ook verzoeken hun kind extra verlof te verlenen, zonder dat er sprake is van vakantie. Het gaat dan formeel om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’, zoals dat is vermeld in artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet. Dergelijk extra verlof voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. De directeur van de school neemt de beslissing over het toekennen van het verlof. Hij/zij is daarbij gebonden aan de volgende voorwaarden:

–  Als het gaat om het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden,

–  Voor een verhuizing ten hoogste 1 dag vrij,
–  Voor het bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende,
–  bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur,

–  bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad, duur in overleg met de directeur
–  bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag,

- voor ander naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.